Manduhai Focal Adhesion Kinase (FAK) VHH

Manduhai Focal Adhesion Kinase (FAK) VHH

Recombinant anti-human FAK Manduhai nanobody 54 PDF Datasheet
Recombinant anti-human FAK Manduhai nanobody 80 PDF Datasheet